Hledáme spolupracovníky

Seznam Zaměstnaneckých pozic a možností Freelance spolupráce pro roční projekt na Jižní Moravě pro Zahraničního klienta.

 • Pracujeme formou Projektového managementu pro různorodé Mezinárodní klienty převážně ve stavebnictví.
 • Jedná se o Zaměstnanecké poměry na dobu určitou i Freelance smlouvy.
 • Na všechny současně inzerované pozice je Angličtina nezbytností.
 • V případě Vašeho zájmu o pozici neváhejte nás kontaktovat a zašlete nám Váš strukturovaný Životopis. jobs@vsp.one

Procurement Manager

Hledáme zkušeného manažera nákupu, který by řídil dodávky produktů a služeb společnosti. Mezi odpovědnosti správce nákupu patří strategie nalezení nákladově efektivních obchodů a dodavatelů.

Povinností manažera nákupu je objevit nejlepší způsoby, jak snížit náklady nákupů.

Schopnosti kandidáta:

Vymýšlet a používat strategie získávání zdrojů. Vyjednávat s externími dodavateli, k zajištění výhodných dodavatelských podmínek. Schvalování objednávek nezbytného zboží a služeb pro stavbu. Evidence objednávek a dodávek. Sledování klíčových funkčních metrik, za účelem snížení nákladů a zvýšení efektivity. Spolupráce s klíčovými osobami, k zajištění dodávek Just in time. Očekávat nepříznivé události prostřednictvím analýzy dat a přípravy strategií řízení. Mít pod kontrolou výdaje na pořízení. Osvědčené pracovní zkušenosti jako manažer nákupu, referent nákupu nebo vedoucí nákupu.

Pozice bude otevřena od 1. Září 2021, s umístěním na projekty na Jižní Moravě s délkou trvání cca 12 měsíců. Angličtina slovem i písmem, variantně Italština je nutností.

QA/QA Manager

Hledáme spolehlivého manažera pro zajištění kvality, který zajistí, že budou splněny všechny vnější a vnitřní požadavky.

Budete odpovědní za kontrolu postupů a výstupů a za identifikaci chyb nebo problémů. Vynikající manažer zajišťování kvality má oči jako jestřáb a solidní zkušenosti s kontrolou kvality. Ideálním kandidátem je spolehlivý a kompetentní odborník, jehož souhlas bude nezbytný pro pokračování výrobního cyklu. Cílem je zajistit vysokou kvalitu našich operací a služeb.

Odpovědnosti:

Navrhování postupů pro kontrolu a hlášení problémů s kvalitou. Monitoring všech operací, které ovlivňují kvalitu. Dohlížení na inspektory, techniky a ostatní zaměstnance. Zajištění spolehlivosti a konzistence výroby kontrolou procesů a konečných výstupů. Uchovávání záznamů a zpráv o kvalitě. Během inspekcí na místě komunikace s externími pracovníky zajišťování kvality.

Požadavky:

Osvědčená zkušenost jako manažera pro zajištění kvality nebo relevantní role. Důkladná znalost metodik zajištění kvality a standardů. Vynikající numerické dovednosti a porozumění analýze dat / statistickým metodám Dobrá znalost MS Office a databází. Vynikající komunikační dovednosti. Velká pozornost věnovaná detailům a přístup orientovaný na výsledky. Vynikající organizační a vůdčí schopnosti. Certifikace kontroly kvality je silnou výhodou (ISO 9000 atd.)

Angličtina je výhodou alternativně může být Italština. Pozice je na 8 měsíců na Jižní Moravě.

QA/QC Inspector

Kontrola objednávek k zajištění splnění příslušných požadavků. Kontrola inspektorů dodavatele na místě i mimo něj. Kompilace balíčků přiřazení inspekcí dodavatelů. Koordinace a řešení jakéhokoli neshodného produktu. Kontrola dodavatelů systémů QA / QC v souladu se smluvními požadavky. Účast na schůzkách na místě a inspekčních nákupech. Koordinace schválení kvality dodavatele, je-li požadována. Zajistěte ověření dokumentace a certifikátů pro materiály zakoupené Procurementem. Přezkoumání plánů kvality dodavatele podle požadavků smlouvy. Kontrola zadávací dokumentace a ujištění, že požadavek na kvalitu byl správně přeložen do požadavku na objednávku a do dokumentace k návrhu. Kontrola postupů inspekce dodavatele a kvalifikace personálu. Kontrola certifikátů materiálu dodavatele. Účast na auditu dodavatelů a dohledu. Koordinace s technickými pracovníky oborů pro řešení technických nesrovnalostí. Koordinace s vedením zlepšení kvality. Vydávání zpráv o neshodách. Sledování všech zpráv o neshodách. Koordinace se zástupcem vlastníků ve všech záležitostech nákupu. Monitoring průběhu všech požadavků na nákup.

QA/QC Assistant

Ověřuje a zajišťuje správnou aplikaci plánu a postupů zajištění kvality / kontroly kvality (QA / QC), podporuje veškerá požadovaná nápravná opatření a podává zprávy projektovému manažerovi. Pomáhá manažerovi kvality při provádění pravidelných auditů činností subdodavatelů.

Úkoly a odpovědnosti: Kvalita a testování – Poradenství ohledně zkušebních metod, vývoj postupů pro kontrolu a zajištění kvality – Zajištění uspokojivého provedení dohodnutých zkušebních postupů. – Zajištění řádné údržby, kalibrace a provozu všech zkušebních zařízení. – Zajistění, aby laboratorní zařízení používané ke zkouškám byla pro tento účel způsobilá, řádně sledovaná a vybavená a obsluhovaná vhodně kvalifikovaným personálem. – Zajistění, aby byly všechny referenční normy k dispozici pro referenci a aby byly dodrženy jejich požadavky. – Provádění pravidelných interních auditů, předkládání zpráv. – Přezkoumávání a zajištění, aby byly všechny příslušné Metody dobře provedeny (Prohlášení o metodách a postupy kvality.) Implementace programového plánu kvality, implementace programů, včetně sledování, analýzy, podávání zpráv, postupů řešení problémů a kontroly kvality

Materiály – Mít plné povědomí o materiálech a zařízeních použitých v projektu – Mít plné povědomí o požadavcích a postupech smlouvy. – Spolupráce se zástupci konzultantů a designérem – Zajištění včasného podání žádostí o schválení materiálů. Schválení správných výrobků nebo odmítnutí závad. Kontrola a předložení materiálů, sledování návrhových a smluvních požadavků na schválení materiálů nebo výrobků a sledování jejich souladu – Provádění a zaznamenávání materiálů a podle potřeby provádění testování na místě. – Dohlížení na každodenní testovací činnosti. – Zajistění, aby dodané materiály byly schválené a správně skladované.

Dokumenty – Udržování projektové dokumentace v kvalitě podle normy ISO. – Dohlížení na stavební práce včetně měření množství, kvality, variací a plateb. – Provádění testů v laboratoři a na stavbách, za účelem zajištění, že kvalita materiálu a práce jsou v souladu se specifikacemi smlouvy. – Dohlížení a zaznamenávání všech funkcí QC, které hlásí jakékoli poruchy / nesoulad – Kontrola a schvalování dokumentace kvality dodavatelů a také provádění auditů dodavatelů. – Udržování přesné dokumentace a provádění statistické analýzy

HSE inspector

Inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví sleduje pracoviště a kontroluje, zda jsou pro lidi bezpečné. Velkou část svého času tráví návštěvou staveniště, kde bude kontrolovat dodržování zákonů o bezpečnosti a ochraně zdraví u postupů stavebních prací.

Mezi další povinnosti práce patří: vyšetřování nehod a stížností důkladné prozkoumání zařízení a strojů s cílem zajistit soulad s předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti a v případě potřeby pořízení fotografií s ohledem na vhodnost ochranných prostředků a zajištění toho, aby zaměstnanci měli vše, co potřebují k bezpečné práci, psaní zpráv, doručování právních oznámení, zaznamenávání porušení zákona, poskytování poradenství, a informací o zdraví a bezpečnosti zaměstnavatelům, shromažďování a příprava právních důkazů.

Kvalifikace:

Musíte se prokázat akreditovanou kvalifikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Praxi minimálně 5 let, dobré komunikační schopnosti, znalost podrobných právních, technických a obchodních informací.

Osobnostní vlastnosti: Odolnost, vnímavost, schopnost pracovat v týmu a komunikovat klidným způsobem.

Skladník

Hledáme organizovaného a detailně orientovaného skladníka pro správu všech operací v našem skladu. Na této pozici budete hrát klíčovou roli ve správné péči a údržbě našich zásob, včetně objednávání, přijímání a správy zásob.

Povinnosti a odpovědnost skladníka:

Udržování záznamů o příjmech a výdejích ze skladu. Příjem a výdej zásob. Provádění další povinnosti týkající se zásob, včetně vracení, balení, stanovení cen a označování spotřebního materiálu. Kontrola dodávek, zda nejsou poškozené nebo nemají jiné nesrovnalosti. Zajištění přiměřeného vedení záznamů a správa veškeré dokumentace, za účelem udržení správné úrovně zásob. Koordinace manipulace s nákladem, pohybu zařízení a nezbytných drobných oprav.

Požadavky a kvalifikace skladníka:

Znalosti o správném vedení účetnictví a řízení zásob. Znalost standardních konceptů a osvědčených postupů v prostředí skladu. Analytická mysl se schopností provádět přesné matematické výpočty. Vynikající písemné a verbální komunikační dovednosti. Kompetence v oblasti zadávání, analýzy a správy dat. Schopnost efektivně řídit čas. Schopnost bezpečně a legálně provozovat vysokozdvižný vozík. Minimálně maturita nebo ekvivalent. Více než 2 roky zkušeností v oblasti skladování, kontroly zásob nebo vedení záznamů. Platný řidičský průkaz a ochota získat a udržovat certifikaci vysokozdvižného vozíku. Fyzická schopnost často zvedat a přenášet materiály.

Nákupčí

Nákupčí zajišťuje prostřednictvím různých komunikačních toků, včetně manipulace s elektronickými objednávkovými a skladovými systémy kompletní organizaci, časové plánování a realizaci nákupu zboží pro optimální zajištění skladových zásob pro stavbu.

Pracovní činnosti
 • Realizace nákupů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Vedení evidence smluvních dodavatelů, včetně kontroly dodržování uzavřených obchodních podmínek.
 • Realizace a komunikace s dodavateli při řešení reklamačních řízení.
 • Orientace v příslušné oborové legislativě.
 • Delegace úkolů na podřízené pracovníky a odpovědnost za dosažené výsledky.
 • Manipulace s interním systémem firmy, např. s elektronickým skladovým systémem, elektronickým objednávkovým systémem a využití dalších komunikačních kanálů sloužících pro objednávání zboží.
 • Vytváření statistik výše objemu objednávek za dané období včetně kvantitativního a kvalitativního hodnocení jednotlivých dodávek
 • Vedení účetních podkladů z realizovaných dodávek zboží.
 • Poskytování kompletní poradenské činnosti a účast na pravidelných jednáních s vedením firmy.

Překladatel/ka asistent/ka

Předpokladem pro tuto pozici je znalost Angličtiny a Italštiny slovem i písmem.

DCA senior

Senior Document Controller pomáhá manažerovi kontroly dokumentů při správě registrace, příjmu, distribuce a vydávání veškeré smluvní dokumentace, jakož i při implementaci a udržování postupů pro výrobu, vydávání a registraci veškeré formální projektové dokumentace.

Správce dokumentů odpovídá za včasnou, přesnou a efektivní přípravu a správu dokumentů. Řídí číslování, třídění, ukládání, ukládání a načítání elektronických i tištěných dokumentů vytvořených technickými týmy, projekty nebo odděleními.

Správce dokumentů by měl mít alespoň 4 roky zkušeností v oblasti provozu a bakalářský titul v oboru řízení podniku nebo dodavatelského řetězce. Jednou z nejdůležitějších dovedností, které bude mít správce dokumentů, je jejich schopnost dokumentovat vše.

Angličtina na tuto pozici je nutností

Administrative officer

Vedoucí zázemí kanceláře stavby:

Úspěšný administrativní pracovník bude působit jako kontaktní místo pro všechny zaměstnance, bude poskytovat administrativní podporu a spravovat jejich dotazy. Mezi hlavní povinnosti patří správa kancelářského skladu, příprava pravidelných zpráv (např. Výdajů a rozpočtů kanceláří) a organizace firemních záznamů. Pokud máte předchozí zkušenosti jako správce Office nebo podobnou administrativní roli, rádi bychom vás poznali. Náš ideální kandidát má také pracovní znalosti kancelářského vybavení a nástrojů pro správu kanceláří. Nakonec byste měli být schopni zajistit, aby naše administrativní činnosti probíhaly hladce na denní i dlouhodobé bázi.

Správa zásob kancelářských potřeb a zadávání objednávek. Příprava pravidelné zprávy o výdajích a kancelářských rozpočtech. Udržování a aktualizace firemní databáze. Udržování archivačního systému pro důležité a důvěrné dokumenty společnosti. Udržování firemního kalendáře a plánování schůzek. Rezervace zasedacích místností podle potřeby. Distribuce a ukládání korespondence (např. Dopisy, e-maily a balíčky)

Požadavky: Osvědčená pracovní zkušenost jako administrativní pracovník, administrátor nebo podobná role Solidní znalost kancelářských postupů. Zkušenosti se softwarem pro správu kanceláří, jako je MS Office (konkrétně MS Excel a MS Word). Silné organizační schopnosti s přístupem k řešení problémů Vynikající písemné a verbální komunikační dovednosti. Důraz na detail Maturitu, plus je další kvalifikace ve správě Office

V případě zájmu zasílejte Vaše CV na e-mail: jobs@vsp.one